Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar zijn we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Waar houden de Drechtsteden zich mee bezig?

       
 
 
             
             
     

In de regio Drechtsteden verbruiken we jaarlijks rond de 9 Petajoule aardgas. Om ervoor te zorgen dat dit in 2050 is teruggebracht naar nul, moet er veel gebeuren. Daarom maken we steeds gerichte keuzes voor de korte termijn. Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar we ons mee bezig houden.

We richten ons voor de periode 2019 – 2021 vooral op de volgende onderwerpen:

 

1. Energie besparen

Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk energie besparen. Dat wat we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken. Daarom zetten we voor gebouwen allereerst in op besparende maatregelen, zoals isolatie. De gemeenten organiseren diverse energiebesparingsacties, zoals groepsaankopen voor isolatie in samenwerking met het Regionaal Energieloket en projecten in het kader van de Regeling Reductie Energie. Deze regeling is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Voor informatie en advies over energie besparen kunnen inwoners terecht bij het Regionaal Energieloket van hun gemeente.


2. Ervaring opdoen met de aanpak voor aardgasvrije wijken

Samen met partners en bewoners onderzoeken we in de wijken Sliedrecht-Oost en Crabbehof (Dordrecht) de mogelijkheden om naar een aardgasvrije wijk toe te werken. Dat willen we in meer wijken van de Drechtsteden gaan doen en daarvoor dienen we subsidieaanvragen in bij het Rijk.3. Aardgasvrij corporatiebezit

Warmteleverancier HVC en de woningcorporaties Woonkracht10, Rhiant, Trivire, Woonbron Dordrecht, Tablis Wonen en Woningbouwvereniging Heerjansdam onderzoeken sinds begin 2019 de haalbaarheid van een regionaal warmtenet waarop tot 2050 circa 30.000 sociale huurwoningen kunnen worden aangesloten.

Belangrijke stap daarin is de aanvraag en toekenning van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Met deze regeling van het Rijk krijgen de corporaties subsidie voor het aardgasvrij maken van huurwoningen in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

We zetten ons in om particulier bezit zoveel mogelijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het collectieve warmtenet en de gebouwgebonden maatregelen van corporatiewoningen.4. Meer duidelijkheid voor huiseigenaren

De energietransitie moet zoveel mogelijk woonlastenneutraal zijn. Bovendien willen we dat de financiering van de maatregelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Vanuit het Rijk is duidelijkheid nodig over financiële en juridische kaders om deze overstap voor alle woningeigenaren mogelijk te maken. Zodra deze kaders zijn ingevuld, kunnen we in de Drechtsteden aan de slag met onze ambitie: voor 2030 in totaal 25.000 woningen aansluiten op een warmtenet om deze aardgas vrij te maken.

 


5. Toewerken naar Transitievisie Warmte 2021

De Transitievisie Warmte geeft inzicht in de koers die we volgen op weg naar aardgasvrij. De gemeenteraden hebben in mei 2019 de versie 1.0 van de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarin staat wat de meest kansrijke warmteoptie per buurt zou kunnen zijn, en is een globale volgorde van buurten aangegeven.

We werken nu toe naar een Transitievisie Warmte 2021. In het najaar van 2020 starten we met het participatieproces. Via het online participatieplatform halen we via twee rondes de inbreng op van bewoners, ondernemers en organisaties op de uitgangspunten en vervolgstappen van de Transitievisie Warmte.

Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk eind 2021 een vastgestelde Transitievisie Warmte hebben. De Transitievisie Warmte maakt deel uit van de Regionale Structuur Warmte, die onderdeel is van de concept Regionale Energie Strategie.

 


6. Aardgasvrije nieuwbouw

We willen voorkomen dat onze opgave (nog) groter wordt doordat nieuwbouwhuizen worden aangesloten op aardgas. We passen waar mogelijk de inkeerregeling nieuwbouw toe. En we verkennen de mogelijkheden voor een 'warmtenet tenzij' optie. Dit geldt met name voor nieuwbouw in wijken waar een warmtenet voor de bestaande bouw aannemelijk is (op basis van de Transitievisie Warmte 1.0.).


7. Ervaring opdoen in wijkaanpakken en kennis bundelen

We ontwikkelen in 2020 een regionaal en schaalbaar stappenplan voor de wijkaanpakken. Basis hiervoor zijn de lessen en best practices uit de aanpakken van de proeftuin Aardgasvrij Sliedrecht-Oost en de wijk Crabbehof in Dordrecht. We nemen hierin ook de randvoorwaarden vanuit het Klimaatakkoord mee. Vervolgend hierop realiseren we een Regionaal Expertcentrum, waar alle kennis en ervaring over de overgang naar aardgasvrij wonen op wijkniveau wordt gebundeld.


     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.