Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Wat is het?    Ik wil iets doen    Ik wil meer weten    Hoe ver zijn we al?    
             
    NIEUWS      |      AGENDA      |      DOWNLOADS      |      AARDGASVRIJ      |      ENERGIE BESPAREN      |      ZELF OPWEKKEN      |      DUURZAAM VERVOER    
             
             
   

Documenten  Gefaseerd los van aardgas

       
 
aanleg warmtenet Dordrecht HVC
             
             
     

In de regio Drechtsteden verbruiken we jaarlijks rond de 9 Petajoule aardgas. Om ervoor te zorgen dat dit in 2050 is teruggebracht naar nul, moet er veel gebeuren. Belangrijk is dat we samenhang creëren én een gezamenlijk beeld bepalen voor de aanpak en de fasering. In de uitvoering willen we zoveel mogelijk gebruik maken van lokale, duurzame bronnen (zon, wind, water, warmte en biomassa).

Focus 2019-2021


De komende drie jaar richten we ons vooral op de volgende onderwerpen:

   
1.

Overeenkomst HVC en Woningcorporaties

 


We werken toe naar de totstandkoming van een realisatieovereenkomst tussen HVC (aanbieder warmtenet) en de zeven woningcorporaties. Dit is een eerste, belangrijke stap richting ons grotere doel: de komende jaren een zo groot mogelijk aantal corporatiewoningen (70%) aansluiten op het warmtenet van HVC, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

   
2. Oplossing voor gespikkeld en versnipperd bezit van particulieren
 


We zetten ons in om het gespikkeld en versnipperd particulier bezit zoveel mogelijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het collectieve warmtenet en de gebouwgebonden maatregelen van corporatiewoningen.

   
3. Standaardiseren en kennis bundelen
 


We ontwikkelen een regionaal en schaalbaar stappenplan voor de wijkaanpakken. Basis hiervoor zijn de lessen en best practices uit de aanpakken van de proeftuin Aardgasvrij Sliedrecht-Oost en de wijk Crabbehof in Dordrecht. We nemen hierin ook de randvoorwaarden vanuit het Klimaatakkoord mee. In vervolg hierop realiseren we een Regionaal Expertcentrum waar alle kennis en ervaring over de overgang naar aardgasvrij wonen op wijkniveau wordt gebundeld.

   
4. Toewerken naar Transitievisie Warmte 2.0
 


De gemeenteraden hebben in mei 2019 de versie 1.0 van de Transitievisie Warmte vastgesteld. We werken nu toe naar een Transitievisie Warmte 2.0 in 2021. Dit gaan we allereerst doen:

- We starten het ontwerpen van het participatieproces richting de Transitievisie Warmte 2.0.

- We nemen deel aan het werkatelier voor verkenning van bovenregionale kansen voor warmte in Zuid-Holland.

- We stellen een Regionale Structuur Warmte op, in het kader van de RES.

   
5. Meer duidelijkheid voor huiseigenaren
 


De energietransitie moet zoveel mogelijk woonlastenneutraal zijn. Bovendien willen we dat de financiering van de maatregelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daar is nog onvoldoende duidelijkheid over. Dit gaan we doen:

- We ronden een verkenning af naar de verschillende financiële constructies, instrumenten en oplossingen die we kunnen bieden aan gebouweigenaren.

- We bieden zo snel als mogelijk totaalpakketten aan voor inwoners en bedrijven van de Drechtsteden (maatregelen gecombineerd met financiering).

   
6. Zoveel mogelijk aardgasvrije nieuwbouw
 


We willen voorkomen dat onze opgave (nog) groter wordt doordat nieuwbouwhuizen alsnog worden aangesloten op aardgas. Dit gaan we doen:

- We passen waar mogelijk de inkeerregeling nieuwbouw toe.

- We verkennen de mogelijkheden voor een 'warmtenet tenzij' optie. Dit geldt met name voor nieuwbouw in wijken waar een warmtenet voor de bestaande bouw aannemelijk is (op basis van de Transitievisie Warmte 1.0.).Lijn

Meer informatie


Voor meer informatie over dit beleidsonderdeel kunt u contact opnemen met Joey Reedijk, programmanager.

     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!