Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Wat is het?    Ik wil iets doen    Ik wil meer weten    Hoe ver zijn we al?    
             
    NIEUWS      |      AGENDA      |      DOWNLOADS      |      AARDGASVRIJ      |      ENERGIE BESPAREN      |      ZELF OPWEKKEN      |      DUURZAAM VERVOER    
             
             
   

Documenten  Duurzame opwekking van energie

       
 
 
             
             
     

Alle energie die we na energiebesparing nog gebruiken, gaan we binnen of buiten de regio duurzaam opwekken. Het gaat om het gebundelde totaal van zon, wind, water, warmte en biomassa. Onze inzet concentreert zich de komende jaren op het op orde brengen van de (wettelijke) beleidskaders en het verkennen van regionale samenwerking voor duurzaam opwekken.

Focus 2019-2021


De komende drie jaar richten we ons vooral op de volgende onderwerpen:

   
1.

Zon op daken

 


We zetten de komende jaren maximaal in op het opwekken van zonne-energie op daken. In 2020 realiseren we een collectieve inkoop voor 'zon op bedrijfsdaken' in het kader van de SDE+ subsidieronde in maart 2020.

   
2. Verkenning Regionale Energie Coöperatie(s)
 


Een belangrijk deel van de uitvoering van het energiebeleid is afhankelijk van initiatieven van derden. Daarom zoekt de regio naar een (nieuw) instrumentarium. Het oprichten van een (of meer) duurzame energiebedrijven, al dan niet in de vorm van een energiecoöperatie, is zo'n instrument.

   
3. Actualiseren regionale energiestrategie (RES)
 


In het kader van het Klimaatakkoord ontwikkelen de gemeenten, provincie, waterschappen en de netbeheerder de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden. In de RES staat hoe de regio de maatschappelijke betrokkenheid organiseert om te komen tot energiedoelstellingen voor 2030 en 2050. Tevens bepalen we in de RES de ruimtelijke inpassing van energiebronnen, -opslag en -infrastructuur én de daarbij horende financieringsbehoefte. De RES Drechtsteden neemt alle energiebronnen in samenhang met elkaar mee. De basis voor onze RES is al gelegd in het 'Toekomstperspectief Drechtsteden Energieneutraal'. We werken hier stapsgewijs aan verder en komen in 2020 (juni) tot een concept RES. Deze werken we vervolgens nader uit in een RES 1.0 (maart 2021) en een RES 2.0 (maart 2023). De benodigde ruimte vanuit de RES 1.0 moet door de lokale overheden worden geborgd in de omgevingswetgeving.Lijn

Meer informatie


Voor meer informatie over dit beleidsonderdeel kunt u contact opnemen met Joey Reedijk, programmanager.

     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!