Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar staan we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  Indienen voorstellen voor zon op land van start

       
 
 
             
             
     

Vanaf januari 2022 kan iedereen – inwoners, ondernemers en organisaties - zijn of haar voorstel of idee inbrengen voor zon op land in de regio Drechtsteden. Ook al is deze al wel verder uitgedacht maar nog niet compleet. Indienen kan via het participatieplatform ‘Denk mee!’ . Op het platform kunt u ook terecht voor meer informatie over financiële deelname aan zonneprojecten. Vanaf februari gaan concrete voorstellen mogelijk al de fase van projectparticipatie in.

Waarom zon op land?
In de zomer van 2021 hebben de 7 gemeenten in de regio Drechtsteden, de 2 waterschappen en de provincie Zuid-Holland de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat duurzame energieopwekking door zon op land nodig is voor de regionale ambitie, én dat de gemeenten zon op land zorgvuldig willen inpassen in het landschap. Belangrijk is aan welke criteria zon op land moet voldoen. Zo moet het landschap altijd worden versterkt in plaats van verstoord. Er moet bijvoorbeeld meer groen terug komen. Zo werk de regio toe naar een duurzaam energiesysteem.

Welke gebieden zijn geschikt? Uitwerkingsgebieden
In de RES 1.0 staan twee typen gebieden voor zon op land: uitwerkingsgebieden en restruimten.

1. Uitwerkingsgebieden
Een uitwerkingsgebied leent zich in potentie voor grootschalige opwekking van zonne-energie. Aan ontwikkeling binnen deze gebieden worden specifieke eisen gesteld. Eisen die aansluiten bij het landschap en erop gericht zijn om kwaliteit aan het gebied toe te voegen.

In de Drechtsteden zijn er vier uitwerkingsgebieden voor zon op land:
• de noordzijde van Kijfhoek
• de westzijde van de A16
• een strook langs de Betuwelijn
• een gebied langs de A15

2. Restruimten
Restruimten zijn kleiner dan uitwerkingsgebieden. Met restruimten bedoelen we bijvoorbeeld onbebouwde terreinen langs snelwegen (geluidswallen en -schermen), bij verkeersknooppunten, braakliggende industrie- en bedrijventerreinen, voormalige vuilstortplaatsen en ruimte boven parkeerplaatsen. Daken vallen hier níét onder. De criteria voor zon op land in beide typen gebieden staan in de RES 1.0.

Wat zijn de eerste stappen?
In de RES 1.0 zijn zowel voor de uitwerkingsgebieden als de restruimten criteria benoemd waar het voorstel aan moet voldoen. Vanaf januari 2022 kan iedereen een idee of voorstel inbrengen. Februari 2022 bekijken de gemeenten al de eerste voorstellen en ideeën. En zijn gesprekken met de indieners. De indiener is verantwoordelijk voor de ‘projectparticipatie’. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning. Zo kunnen omwonenden laten weten wat zij van het voorstel vinden.

Wanneer start de besluitvorming?
Wanneer voor alle criteria een uitwerking is opgenomen in het voorstel, kan een initiatiefnemer een vergunningsaanvraag en wijzigingsverzoek indienen bij de gemeente. Vanaf hier is de gemeente aan zet en start het formele besluitvormingsproces. De gemeente neemt eerst een ontwerpbesluit, waar inwoners een zienswijze op kunnen indienen. Na behandeling van de zienswijzen neemt de gemeente een definitief besluit of er wel of niet een vergunning wordt verleend. Als de vergunning is verleend, kan de initiatiefnemer starten met de uitvoering van het zonneproject. In deze fase werkt de initiatiefnemer onder andere de financiële participatie uit: hoe kunnen omwonenden meedoen aan het project? Gemiddeld duurt het na vergunningverlening nog 18 maanden totdat het project is gerealiseerd.

Download Bekijk de infographic over het besluitvormingsproces


     
             
      Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.