Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar zijn we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  Vraag en antwoord

       
 
 
             
             
     

Algemeen

Download Wat is een Regionale Energiestrategie?
Download Wat kenmerkt de RES Drechtsteden?
Download Wat betekent de concept-RES voor inwoners, bedrijven en organisaties?

Proces

Download Wie hebben de concept-RES opgesteld?
Download Hoe zijn bewoners tot nu toe betrokken?
Download Hoe worden bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties verder nog betrokken?
Download Hoe zijn volksvertegenwoordigers tot nu toe betrokken?
Download Hoe worden volksvertegenwoordigers vanaf nu betrokken?

Doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Download Wat is de PBL-analyse (kwantitatief en kwalitatief)?
Download Hoe is nu de verdeling tussen gemeenten: doet ieder wel zijn deel?
Download Welke stappen worden er de komende periode gezet op weg naar de RES 1.0?

Concept-RES

Download Wat houdt de nuchter en realistische aanpak van de concept-RES in?
Download Wat is nu het bod voor duurzame elektriciteit?
Download Wat is nu het bod voor duurzame warmte?
Download Welke criteria zijn gehanteerd voor het ontwikkelen en toetsen van het concept-bod?
Download Wat is de status van de zoekgebieden die nu zijn aangegeven op de kaart Indicatieve ruimtelijke inpassing bod elektriciteit (incl. ambitie)?
Download De ambitie is om grootschalig zon (Kijfhoek) en zon en wind (A15 en A16) te onderzoeken.
Over hoeveel windmolens en ha zonnevelden gaat het concreet?
Download Waarom wordt er geen gebruikt gemaakt van alternatieve technieken?

Algemeen

Download Wat is een Regionale Energiestrategie?
 
Alle dertig energieregio's in Nederland hebben in 2019 vanuit het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om een regionale energiestrategie (RES) op te stellen.

De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit (via wind en zon), het aardgasvrij maken van gebouwen en woningen (de warmtetransitie), de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgt en wordt ingepast in de regio. Dit soort keuzes hebben grote invloed op het landschap en de omgeving van mensen en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeenteraden, de provinciale staten, de netbeheerder en het algemeen bestuur van de waterschappen een belangrijke rol in de totstandkoming van de RES. Maar ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

Omdat we als Drechtsteden pilotregio zijn geweest, hebben we al in 2017 een regionale energiestrategie gepresenteerd. Vanuit het Klimaatakkoord zijn inmiddels aanvullende eisen gesteld aan de RES. Onze vernieuwde RES is een aanscherping en verdieping van onze eerdere RES.


TERUG NAAR BOVEN
 
Download Wat kenmerkt de RES Drechtsteden?
 
"Het feit dat we als Drechtsteden een relatief kleine energieregio zijn waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, maakt het grootschalig opwekken van elektriciteit een uitdaging. Voor het aardgasvrij maken van woningen biedt de regio juist weer veel mogelijkheden." Lees hier het verhaal.


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Wat betekent de concept-RES voor inwoners, bedrijven en organisaties?
 
Het eerste beeld dat de concept-RES beschrijft, is nog behoorlijk abstract en vooral technisch onderbouwd. Het moet nog tot leven komen. Dat gaan we doen na 1 oktober 2020, als we de conceptversie verder uitwerken naar een definitieve versie: de RES 1.0. In deze fase spelen inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties een belangrijke rol. Wat gaat de uitvoering van de RES voor hen betekenen? We vragen hen om mee te denken of mee te werken aan de uitwerking van de eerste beelden. Daarvoor zetten we een intensief participatieprogramma op, waaraan inwoners en bedrijven op allerlei manieren kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld via webinars, enquêtes, werksessies of bijeenkomsten.

TERUG NAAR BOVEN
 


Proces

Download Wie hebben de concept-RES opgesteld?
 
Deze concept RES is opgesteld door de gemeenten van de regio Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht), Provincie Zuid Holland en de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland. Het inhoudelijke fundament is gelegd via werksessies met medewerkers van de gezamenlijke overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van het Energieakkoord Drechtsteden.


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Hoe zijn bewoners tot nu toe betrokken?
 
Inwoners hebben we gevraagd hoe zij tegen de grootschalige opwek van duurzame energie aan kijken. Hiervoor zijn spontane straatinterviews afgenomen in alle zeven gemeenten. Ook is er gebruik gemaakt van data uit lopende of al gevoerde onderzoeken met inwoners rond het thema Duurzaamheid. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van reacties en vragen van inwoners en bedrijven, die zijn opgehaald tijdens lokale bijeenkomsten die eerder vanuit de gemeenten zijn georganiseerd.


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Hoe worden bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties verder nog betrokken?
 
De concept-RES is een tussenstap, waarbij wij er met oog op de abstractie en korte doorlooptijd voor hebben gekozen om inwoners, belangengroepen, maatschappelijke partners en bedrijven nog niet heel intensief te betrekken. Bij de verdere uitwerking naar de definitieve RES en doorvertaling naar gebieden en locaties gaan we dat wel doen. De participatie voor de definitieve RES is ook gerichter en doelmatiger te organiseren, omdat de energieprojecten de directe leefomgeving van mensen raken en dus een stuk concreter zijn.


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Hoe zijn volksvertegenwoordigers tot nu toe betrokken?
 
Op bestuurlijk niveau zijn de overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties geconsulteerd in sessies op respectievelijk 5 november 2019, en 6 en 8 februari 2020. Daarnaast zijn zij op 28 mei, 2 juni en 4 juni geïnformeerd over de inhoud van de concept RES én zijn zij op 17 en 18 juni opnieuw geconsulteerd.


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Hoe worden volksvertegenwoordigers vanaf nu betrokken?
 
Zij zijn degenen die de concept-RES behandelen en later over de RES 1.0 besluiten. In september geven de gemeenteraden van de zeven Drechtstedengemeenten hun reactie op de inhoud van de concept RES. Uiterlijk 1 oktober wordt de concept-RES ingediend bij het Nationaal Programma RES. Deze concept-RES is een tussenproduct. Na het indienen van de concept-RES is er tot 1 juli 2020 de tijd om de RES 1.0 uit te werken, inclusief vaststelling door de zeven gemeenteraden, de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.


TERUG NAAR BOVEN
 


Doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Download Wat is de PBL-analyse (kwantitatief en kwalitatief)?
 
De PBL-analyse is onderdeel van de appreciatie. En bestaat uit een kwantitatief deel (kwantiteit elektriciteit en warmte) en een kwalitatief deel (ruimtegebruik, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak en systeemefficiëntie).

PBL kijkt naar de samenhang tussen het kwalitatieve en kwantitatieve deel. De PBL-analyse vindt plaats vanaf 1 oktober 2020. Uiterlijk 1 februari 2021 zijn de resultaten bekend. Samen met het advies van het Nationaal Programma RES (NPRES), vormt dit de appreciatie.


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Hoe is nu de verdeling tussen gemeenten: doet ieder wel zijn deel?
 
Partijen zoeken gezamenlijk naar de beste oplossingen voor hoe en waar duurzame energie opgewekt kan worden in de regio. Samen hebben ze onderhandeld om tot de voorlopige concept-RES te komen. Dat betekent dat ieder op dit moment dus achter het voorlopige resultaat staat.

Op weg naar de RES 1.0 moet er nog veel uitgewerkt worden. Zoals de benodigde kaders en uitvoering van grootschalig zon op dak en het inventariseren van mogelijkheden van zon in restruimtes én verdiepende studies en nadere verkenning naar of en hoe de ambitie voor grootschalig zon en wind kan worden vormgegeven. Daarnaast wordt ook nader uitgewerkt hoe lokaal eigendom kan worden ingevuld. Ook zal het advies van de netbeheerder invloed hebben op vervolggesprekken. In de RES 1.0 zullen we concreter in beeld brengen wat de bijdrage van elk van de gemeenten is aan het totaal-bod.


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Welke stappen worden er de komende periode gezet op weg naar de RES 1.0?
 
In de figuur hieronder is de hele tijdslijn van het RES-proces weergegeven. Op 1 oktober a.s. wordt de bestuurlijk vastgestelde concept-RES ingediend. De definitieve RES 1.0 wordt op 1 juli 2021 ingediend.Planning


TERUG NAAR BOVEN
 


Concept-RES

Download Wat houdt de nuchter en realistische aanpak van de concept-RES in?
 
In de Drechtsteden streven we naar een energietransitie waarbij de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Het is voor ons belangrijk om, op basis van een gedegen analyse, keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in onze samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.

Bovendien willen we de energietransitie nadrukkelijk realiseren met de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst. We gaan daarom voor een betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat. We spelen hiermee actief in op kansen voor werkgelegenheid en het versterken van onze sociaal economische positie.


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Wat is nu het bod voor duurzame elektriciteit?
 
De draagkracht voor het opwekken van hernieuwbare energie in onze open landschappen en natuurgebieden is beperkt. Dit maakt dat het opwekken van wind- en zonne-energie in deze gebieden het minst onze voorkeur heeft. Wij willen tegelijkertijd wel een eerlijk en realistisch deel van de landelijke opgave op ons nemen.

We zetten daarom maximaal in op het opwekken van energie via zonnepanelen op grote daken. Het gaat hierbij om daken van bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen. Deze keuze draagt bij aan de gewenste bescherming van het landschap. Immers, wat op deze grote daken wordt opgewekt, hoeft niet elders in het openbare landschap opgewekt te worden.

Om het open landschap zoveel mogelijk te beschermen, gaan wij daarnaast nader inventariseren hoe wij het opwekken van zonne-energie in restruimtes maximaal kunnen benutten. Het gaat hierbij om bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen.

Het totale bod van de regio komt hiermee uit op 0,66 PJ. Verder zullen wij in de globale zoekgebieden Kijfhoek, A15 en A16 onderzoeken of wij ons bod met 0,84 PJ kunnen uitbreiden. Inclusief deze ambitie komt ons bod uit op 1,5 PJ.


Elektriciteit


TERUG NAAR BOVEN
 

Download Wat is nu het bod voor duurzame warmte?
 
Voor duurzame warmte is het bod het aardgasvrij maken van 12.000 woningequivalenten. Deze worden in samenwerking met en door onze maatschappelijke partners vóór 2030 aangesloten op een warmtenet. De bronnen voor de warmtenetten worden stap voor stap verduurzaamd. Als in 2030 de warmte voor de 12.000 woningequivalenten voor minimaal 50% duurzaam is, komt dat overeen met 0,23 PJ. Stap voor stap zal het percentage duurzaam hoger worden, voor geothermie en Thermische Energie uit Oppervlaktewater loopt dit percentage op tot 80%.

Wij hebben de ambitie om verder te gaan dan het bovenstaande bod. We willen vóór 2030 in totaal 25.000 woningequivalenten aardgasvrij maken en op een warmtenet aan sluiten. Het tempo waarin wij deze ambitie kunnen realiseren, wordt bepaald door de economische haalbaarheid.

Warmte

TERUG NAAR BOVEN
 


Download Welke criteria zijn gehanteerd voor het ontwikkelen en toetsen van het concept-bod?
 
Keuzes die we maken toetsen wij aan de vier thema's die vanuit het Nationaal Programma RES (NPRES) zijn aangedragen:

o    Kwantitatieve bijdragen aan de opgave (energieopbrengst).
o    Omgeving (meerwaarde voor de regio, leefbaarheid, ruimte, landschap en milieu).
o    Energiesysteem efficiëntie (netinpassing, maatschappelijke kosten en flexibiliteit).
o    Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak (acceptatie en participatie).

TERUG NAAR BOVEN
 


Download Wat is de status van de zoekgebieden die nu zijn aangegeven op de kaart Indicatieve ruimtelijke inpassing bod elektriciteit (incl. ambitie)?
 
Het komende jaar wordt richting de RES 1.0 onderzocht of we het bod elektriciteit (0,66 PJ) kunnen verhogen naar een bod van 1,5 PJ. De omvang van de nadere te onderzoeken ambitie is dus 0,84 PJ. Deze nadere onderzoeken zullen tenminste bestaan uit verdiepende gebiedsstudies en (intensieve) participatietrajecten met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. De onderzoeken zullen zich toespitsen op de zoekgebieden die op de kaart zijn aangegeven. Op basis van de onderzoeken zal worden bepaald of er voldoende draagvlak en mogelijkheden zijn voor grootschalige opwek van energie.

TERUG NAAR BOVEN
 


Download De ambitie is om grootschalig zon (Kijfhoek) en zon en wind (A15 en A16) te onderzoeken. Over hoeveel windmolens en ha zonnevelden gaat het concreet?
 
Het komende jaar wordt richting de RES 1.0 onderzocht of we het bod elektriciteit (0,66 PJ) kunnen verhogen naar een bod van 1,5 PJ. De omvang van de nadere te onderzoeken ambitie is dus 0,84 PJ. Deze omvang van de ambitie kan worden opgewekt met 13 windturbines (van 240 meter hoog) of 252 hectare zonnevelden (1 hectare is gelijk aan 2 voetbalvelden).

In de praktijk zal het waarschijnlijk gaan om een combinatie van windturbines en zonnevelden. De ambitie kan bijvoorbeeld ook met zeven windturbines en ongeveer 115 hectare zonneveld worden ingevuld.

TERUG NAAR BOVEN
 


Download Waarom wordt er geen gebruikt gemaakt van alternatieve technieken?
 
Tot 2030 ligt de focus op het opwekken van duurzame energie met zon. Andere technieken zijn op dit moment nog onvoldoende bewezen, ontwikkeld of betaalbaar. Daardoor is het (grootschalig) realiseren van deze technieken voor 2030 niet haalbaar. Op weg naar de RES 1.0 wordt onderzocht welke kansen er op iets langere termijn zijn voor innovatieve technieken.

TERUG NAAR BOVEN
 


     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.