Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar staan we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  De Regionale Energie-strategie (RES) Drechtsteden

       
 
 
      Snel naar: Ons verhaal   |  Focuspunten   |  Regionale Energiestrategie   |  Op weg naar aardgasvrij       
             
             
     

RESIn het Nederlandse Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om onze CO2-uitstoot sterk terug te brengen. Voor een deel van deze afspraken is Nederland opgedeeld in dertig energieregio's die allemaal een regionale energiestrategie (RES) opstellen. De Drechtsteden is een van die dertig regio's.

 

In de RES staat hoe de opwekking van duurzame elektriciteit middels zon en wind, het aardgasvrij maken van gebouwen en woningen en de energie-infrastructuur worden ingepast in de regio. Dit is allemaal deel van de energietransitie: de overstap van een energiesysteem dat draait op fossiele brandstoffen naar een systeem gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. Dit is nodig om ons klimaat te stabiliseren en de aarde leefbaar te houden voor ons én volgende generaties. In juli 2021 bieden wij onze RES 1.0 aan het Rijk aan. De RES 1.0 ligt nu ter besluitvorming voor bij alle zeven gemeenteraden, de Algemeen Besturen van de Waterschappen en de Provinciale Staten.


Download Lees hier de volledige RES 1.0

 

Let op! De RES is interactief. Deze functie werkt alleen als u de PDF downloadt en vervolgens opent met uw pdf-viewer.


RES Drechtsteden


De Regionale Energie Strategie (RES) Drechtsteden 1.0 is een document waarin we als energieregio een doel stellen voor het gebruik van duurzame energiebronnen van nu tot 2030.De RES 1.0 is tot stand gekomen in samenwerking met veel verschillende partijen zoals gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de waterschappen, Stedin, HVC, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk inwoners. Ook heeft er uitgebreid landschappelijk en technisch onderzoek plaats gevonden.


Iedereen doet mee


Inwoners en omwonenden van de regio zijn nauw betrokken bij het proces naar de RES 1.0. Ons doel was om tot een RES te komen die draagvlak heeft, en niet om draagvlak te creëren voor van tevoren bepaalde stappen of plannen. Inwoners hebben via het bewonersplatform Denk Mee een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van de RES Drechtsteden. We hebben hen op verschillende manieren gevraagd (enquêtes, online bijeenkomsten) om mee te denken, ideeën aan te leveren en hun reactie te geven op onze eerste onderzoeksresultaten. Ook na de RES 1.0 blijven we participatief te werk gaan.

Elke RES bevat een bod:

Ons bod


Vanuit het Klimaatakkoord is bepaald dat de dertig energieregio's van Nederland in 2030 samen minstens 35 TWh aan duurzame elektriciteit moeten opwekken middels zon en wind op land. Elke regio doet in de RES een eigen bod dat aangeeft hoeveel de regio kan en wil bijdragen aan de landelijke opdracht. Het bod dat de Drechtsteden doen in de RES 1.0 is 0,37 TWh aan duurzame elektriciteit. Dat is 1,1% van de landelijke opgave. Dat doen we vooral met zon op grote daken (0.21 TWh). Daarbij zetten we in op 0,16 TWh aan grootschalige opwek door zon en wind. Hiervoor kijken we naar restruimten (kleine ruimten zoals bermen die een dubbele functie kunnen krijgen) en vier uitwerkingsgebieden.

Kaart:
In de vier blauw gearceerde gebieden wordt energieopwekking middels zon en wind onder strikte voorwaarden mogelijk. In het roze gearceerde gebied wordt in de komende periode verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot energieopwekking. Benieuwd naar de mogelijkheden en voorwaarden in deze gebieden? U vindt meer informatie in hoofdstuk 8 en 9 van de RES 1.0.


De kaart


Ook willen we minstens 12.000, maar liever nog 25.000, woningen in de Drechtsteden aardgasvrij maken en op duurzame warmtebronnen aansluiten. Dit is bovenop de 7.500 woningen die nu al aardgasvrij zijn en aangesloten zijn op een warmtenet.
Lijn

Meer informatie?


In de Gespreksassistent van de landelijke overheid vindt u meer informatie en data over onderwerpen die in gesprekken over de RES vaak ter tafel komen. Denk aan waterstof, windmolens of het effect van zonne- en windenergie op het Nederlands landschap.

De landelijke coördinatie van de (30 in totaal) RES'sen vindt plaats vanuit het Nationaal Programma RES (NPRES). Op hun website vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het hoe en waarom van de RES.


Meer weten?Download Lees de RES Drechtsteden 1.0
Download Bezoek ons online participatieplatform
Download Lees meer over de concept-RES
Download Lees meer over het Nederlandse Klimaatakkoord
Download Ga naar de website van het Nationaal Programma RES     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.