Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar zijn we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  De Regionale Energie Strategie (RES)

       
 
 
      Snel naar: Ons verhaal   |  Focuspunten   |  Regionale Energiestrategie   |  Op weg naar aardgasvrij       
             
             
     

RESHoe pakken wij de opgave uit het Klimaatakkoord aan? De Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgen.

Alle dertig energieregio's in Nederland hebben in 2019 vanuit het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Omdat we als Drechtsteden pilotregio zijn geweest voor de landelijke pilot Regionale Energie Strategieën van VNG, IPO, UvW en het Rijk, hebben we al in 2017 een regionale energiestrategie gepresenteerd. Vanuit het Klimaatakkoord zijn inmiddels aanvullende eisen gesteld aan de RES.

Recentelijk is de concept-RES uitgebracht. Momenteel zijn we hard aan het werk de vijf focuspunten verder uit te werken in de RES 1.0, die in 2021 klaar zal zijn. Onze vernieuwde RES is dus een aanscherping en verdieping van onze eerdere RES en stelt doelstellingen voor de energiebronnen in 2030.

Download Bekijk de Concept-RES - energiebronnen 2030
Download Bekijk de onderliggende Regionale Energiestrategie 2017
Download Bekijk het kaartje met alle energieregio's in Nederland

Wat is een RES?


De RES (Regionale Energiestrategie) beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit (via wind en zon), het aardgasvrij maken van gebouwen en woningen (de warmtetransitie), de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgen en worden ingepast in de regio. Dit soort keuzes hebben grote invloed op het landschap en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeenteraden, de provinciale staten, de netbeheerder en het algemeen bestuur van de waterschappen allemaal een belangrijke rol in de totstandkoming van de RES. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

Bekijk de animaties van de RES:

Waarom een Regionale Energiestrategie?   Wat is de Regionale Energiestrategie?   Wanneer een Regionale Energiestrategie?
         
   

Wat kenmerkt de RES Drechtsteden?


Het feit dat we als Drechtsteden een relatief kleine energieregio zijn waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, maakt het grootschalig opwekken van elektriciteit een uitdaging. Voor het aardgasvrij maken van woningen biedt de regio juist weer veel mogelijkheden.


Download Lees het verhaal van de RES Drechtsteden


Elke RES bevat een bod


Vanuit het Klimaatakkoord is bepaald dat de dertig energieregio's van Nederland in 2030 samen minstens 35 TwH aan duurzame elektriciteit moeten opwekken. Dat is ongeveer 126 Petajoule (PJ). Elke regio doet hiervoor een eigen bod dat zegt hoe veel de regio wilt bijdragen. Ook is gevraagd om aan te geven hoeveel woningen en gebouwen elke regio verwacht aardgasvrij te kunnen maken voor 2030. Het minimumbod van de Drechtsteden is 0,66 PJ, maar we hebben de ambitie om 1,50 PJ te realiseren. Ook wilt de regio minstens 12.000 huishoudens van het aardgas af te krijgen voor 2030. De ambitie is om dit voor 25.000 huishoudens voor elkaar te krijgen.


Elektriciteit


Warmte


 

Fase 1: De concept-RES Drechtsteden (opleverdatum 1 oktober 2020)


Het proces om te komen tot een eerste versie van de RES, de concept-RES, hebben we in de Drechtsteden zorgvuldig opgebouwd. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar vooral ook wat betreft het informeren en raadplegen van besturen, volksvertegenwoordigers, de Programmaraad (adviesorgaan van de energietransitie in de Drechtsteden) en het Bestuurlijk Overleg RES.

De concept-RES is opgesteld met de overheden (gemeenten, provincie, waterschappen) en met de partners van het Energieakkoord Drechtsteden.
Hoe komen we tot de uiteindelijke RES?

Download Download de samenvatting van de concept-RES
Download Download de infographic van de totstandkoming van de concept-RES
Download Download de gehele concept-RES
Download Bekijk de Vraag & Antwoorden over de concept-RES

 

Fase 2: De RES 1.0 (opleverdatum 1 juli 2021)


De concept-RES is nu klaar. Het eerste beeld dat hierin beschreven wordt is nog behoorlijk abstract en vooral technisch onderbouwd. We zijn nu aan het werk om het tot level te brengen door de conceptversie verder uit te werken naar een definitieve versie: de RES 1.0. In deze fase spelen de inwoners van de Drechtsteden een erg belangrijke rol. We vragen inwoners om mee te denken aan de uitwerking van de eerste beelden. Daarvoor zetten we een intensief participatieprogramma op, waaraan inwoners op allerlei manieren kunnen deelnemen.


 

Wat vinden inwoners?


Voor het samenstellen van de concept-RES vroegen we inwoners in alle zeven Drechtsteden wat zij vinden van de energietransitie en wat zij zelf al aan maatregelen hebben genomen of nog willen nemen. Bekijk de resultaten van de inwonerspanels. Bekijk het filmpje met straatinterviews.
Lijn

Meer weten?


Download Res Drechtsteden
  Energiestrategie 2017
  Concept-RES 2020
Download Totstandkoming concept-RES
  Tijdslijn concept-RES
  Presentatie startbijeenkomst
  Presentatie eerste inzichten RES Drechtsteden
  Presentatie informatiebijeenkomst
Download Nieuwsbrieven
  RES Update #1 januari 2020
  RES Update #2 maart 2020
  RES Update #3 april 2020
Download Algemene informatie
  Veelgestelde vragen over de RES
  Website Klimaatakkoord
  Website Nationaal Programma Energietransitie
  Notitie positie van volksvertegenwoordigers in de regionale energiestrategie
  RES en het coronavirus     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.